Zaproszenie na konferencję "Problemy regulacji zamówień publicznych".

  Pismo do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie podania do 24.08.2018 r. informacji o zobowiązaniach podobnych do kredytu oraz zaciągniętych w parabankach według stanu na dzień 30.06.2018 r.

  Komunikat w sprawie ankiety Ministrestwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości .

 Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. warmińsko-mazurskim dotycząca badania nadzorczego uchwał i zarządzeń w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

 Pismo Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych Fundacji CentrumCRS.PL oraz Przedsiębiorców Polskich, dotyczące stosowania w procedurach postępowania o zamówienia publiczne "klauzul społecznych".

 Informacja dla JST o obowiązku przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

 Załącznik do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, albo wykupu papierów wartościowych

 Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego.

 Wzór formularza sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

 Informacja dla JST o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej drogą elektroniczną.

 Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 20.06.2016 r. w sprawie jednolitego stosowania po zmianach przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 Informacja dla gmin z woj. warmińsko-mazurskiego o utracie mocy obowiązującej niektórych uchwał tworzących "gminny system gospodarki odpadami komunalnymi".

Wzór wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, albo emisji papierów wartościowych.

 Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.10.2016 r. w sprawie trybu realizacji i finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239).

 Prośba o przekazanie informacji na temat zobowiązań zaciąganych przez j.s.t. w instytucjach parabankowych według stanu na 31.12.2015 r.

 Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.

 Informacje w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 Informacja w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji (...) - Dz. U. z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952.

Wzory formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną – za 1-3 kwartał roku budżetowego (obowiązuje od 1 kwartału 2014 r.).

Wzory formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną – za 4 kwartał roku budżetowego (obowiązuje od 4 kwartału 2013 r.).

Informacja w sprawie obowiązku przekazywania do zaopiniowania Izbie Rolniczej projektów uchwał rad gmin w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie zaokrąglania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Informacja w sprawie dysponowania rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe.

Nieprawidłowości w uchwałach rad gmin podejmowanych na podstawie art. 6k, art. 6n i art 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania dotacji dla spółek wykonujących działalność leczniczą.

Interpretacja przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o zmianie klasyfikowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Informacja o obowiązku złożenia przez organy wykonawcze j.s.t. zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 oraz zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług VAT-R.

Wzory formularzy sprawozdań Rb-N, Rb-Z jednostek z osobowością prawną.

Wzory formularzy sprawozdań Rb-N, Rb-UN, Rb-Z, Rb-UZ jednostek z osobowością prawną za 4 kwartał, obowiązujące do 2012 r.

Informacja w sprawie nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, wykorzystywanych m.in. do obliczania ekwiwalentu dotacji brutto (EBD) udzielonej pomocy publicznej.

Informacja MSWiA dotycząca wypłat ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ujmowania w Rb27S odsetek za zwłokę.

Wyjaśnienia MSWiA sprawie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości ze stosowaniem niektórych przepisów prawa.

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania w budżetach dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia, w tym nieruchomości.

Interpretacja Ministerstwa Finansów przepisu art.14 ustawy o finansach publicznych.

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Wzór wniosku komisji rewizyjnej gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi (oraz dodatkowe uwagi).

Powrót do strony głównej.