Informacja o nowym sprawozdaniu podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych ważne dla gmin.

 Informacja w sprawie możliwości doręczania decyzji podatkowych przez sołtysów.

Nowy formularz sprawozdania (uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 113): "Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych".

Stanowisko wspólne Głównego Geodety Kraju i Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu geodezji i kartografii (...).

Opłata skarbowa od podań i zaświadczeń w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

Interpretacja przepisów dotyczących podatku od środków transportowych, wprowadzonych przez ustawę z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315).

Ministerstwo Finansów informuje, iż nie znajduje podstaw prawnych do uznania za nieprawidłową technikę zapisywania w treści uchwał dotyczących podatku od środków transportowych polegającą na obniżeniu stawki podatku np. ze względu na fakt posiadania zawieszenia pneumatycznego o kwotę wyrażoną w złotych lub procentowo (...).

Wyjaśnienie w sprawie uzyskiwania przez organy podatkowe gmin danych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania podatkiem od środków transportowych z baz danych Wydziałów Komunikacji usytuowanych w starostwach.

Interpretacje w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w podatkach.


PowrótPowrót do strony głównej